Приватне акціонерне товариство «Ексімед»

Повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25 квітня 2018 року о 16:00, за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 50. Реєстрація учасників зборів відбудеться у день їх проведення з 15:30 до 16:00 год. за вказаною адресою. При собі акціонеру потрібно мати паспорт (інший документ, що посвідчує особу), представникам акціонерів – довіреність, оформлену відповідно до вимог законодавства та документ, що посвідчує особу.

 

Перелік питань разом з проектом рішень:

1. Про обрання голови та секретаря зборів акціонерів, лічильної комісії.

Проект рішння: обрати голову та секретаря загальних зборів, лічильну комісію

2. Звіт дирекції про господарську діяльність акціонерного товариства у 2017 р.

Проект рішння: заслухати та прийняти звіт дирекції про господарську діяльність акціонерного товариства у 2017 р.

3. Звіт ревізійної комісії за 2017 рік.

Проект рішння: заслухати та прийняти звіт ревізійної комісії за 2017 р.

4. Затвердження річного балансу за 2017 рік, звітів дирекції про господарську діяльність акціонерного товариства та ревізійної комісії.

Проект рішння: затвердити річний баланс за 2017 рік, звіти дирекції про господарську діяльність акціонерного товариства та ревізійної комісії.

5. Визначення основних напрямків діяльності у 2018 році.

Проект рішння: визначити основні напрямки діяльності Товариства у 2018 році.

6. Питання про виплату дивідендів.

Проект рішння: вирішити питання про виплату дивідендів.

7. Про продаж частини комплексу будівель і споруд, які належать АТ «Ексімед» на праві власності.

Проект рішння: продати частину комплексу будівель і споруд, які належать АТ «Ексімед» на праві власності.

8. Про продаж земельної ділянки, яка належить АТ «Ексімед» на праві власності.

Проект рішння: продати земельну ділянку, яка належить АТ «Ексімед» на праві власності.

9. Про призначення особи, відповідальної за продаж частини комплексу будівель і споруд та земельної ділянки, які належать АТ «Ексімед» на праві власності.

Проект рішння: призначити особу, відповідальну за продаж частини комплексу будівель і споруд та земельної ділянки, які належать АТ «Ексімед» на праві власності.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «Ексімед» за 2017 рік, тис. грн.

 

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

20425

20629

Основні засоби

5359

5986

Довгострокові фінансові інвестиції

4

4

Запаси

9259

8873

Сумарна дебіторська заборгованість

4722

5085

Грошові кошти та їх еквіваленти

1081

681

Нерозподілений прибуток

1194

742

Власний капітал

9000

9000

Статутний капітал

423

423

Довгострокові зобов’язання

0

1800

Поточні зобов’язання

9808

8664

 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 23.04.2018 р. Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 50 з 9:30 до 16:00 у робочі дні, а в день проведення чергових загальних зборів – також у місці їх проведення. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства Ознайомитися з інформацією про проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного можна на веб-сторінці АТ «Ексімед» за адресою: http://eximed.net.ua. Довідки за  тел.: (044) 510-92-10

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (16.03.2018 р.), загальна кількість голосуючих акцій становить 42251 шт.