Регулярна інформація за 2012 рік
Назва: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСIМЕД"
ЄДРПОУ: 23382040
Рік: 2012

Титульний аркуш


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Огороднійчук Олександр Степанович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 26.04.2013
(дата)


1---------------------------------------------------------------------------------------------------------1

Зміст


1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств X
е) інформація про рейтингове агентство -
є) інформація про органи управління емітента -
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) -
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці -
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди -
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент -
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітент -
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом -
г) інформація про похідні цінні папери -
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду -
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів X
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів -
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду -
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій -
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям -
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду -
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття -
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду -
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року -
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття -
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів -
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів -
20. Основні відомості про ФОН -
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН -
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН -
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН -
24. Правила ФОН -
25. Річна фінансова звітність X
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності -
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) ("1" - так, "2" - ні) -
30. Примітки 1. д) "Відомості щодо належності емітента до будь-яких об"єднань підприємств" не заповнена, оскiльки не належить до жодних об"єднань підприємств 1. е) "Iнформацiя про рейтингове агенство" не заповнена, оскiльки протягом 2011 року емiтент не замовляв рейтингової оцiнки емiтента та оцiнки цiнних паперiв емiтента. 1. є) "Iнформацiя про органи управлiння емiтента" не заповнена, оскiльки емiтент є акцiонерним товариством. 8. У "Iнформацiї про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент" вiдсутня iнформацiя про юридичних осiб, якi надають правову допомогу емiтенту, та юридичних осiб, якi уповноваженi здiйснювати рейтингову оцiнку емiтента та/або його цiнних паперiв, оскiльки iншi юридичнi особи не надавали емiтенту правову допомогу, а рейтингова оцiнка емiтента та/або його цiнних паперiв не здiйснювалася. 9. б) "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не заповнена, оскiльки емiтент не випускав облiгацiї. 9. в) "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не заповнена, оскiльки емiтент не випуска iншi цiннi папери. 9. г) "Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв" не заповнена, оскiльки протягом звiтного перiоду сертифiкати цiнних паперiв не замовлялися та не видавалися власникам. 12. "Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв" не вказана емiтеном, оскiльки емiтент не випускав борговi цiннi папери. 13. "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникла протягом звiтного перiоду" не заповнені оскількі таких відомостей у емітента не має . 15. "Iнформацiя про випуски іпотечних облігацій " не заповнена, оскiльки емiтент не випускав іпотечних облігацій. 16 а) ,б), в), г), г) не заповнені , оскількі емітент не має іпотечного покриття. 17.Інформація не заповнена оскількі відсутні дані факти. 18. "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не заповнена , оскількі емітент не випускав іпотечних сертифікатів. 19. "Інформаця щодо реєстру іпотечних активів" не заповнена , оскількі емітент не має іпотечних активів. 20. "Основні відомості про ФОН" не заповнена , оскількі емітент не має ФОН 21. "Інформація про випуск сертифікатів ФОН" не заповнена , оскількі емітент не має сертифікатів ФОН. 22. "Інформація про осіб , що володіють сертифікатами ФОН"не заповнена , оскількі емітент не має ФОН. 23 ."Розрахунок чистих активів ФОН" не заповнена , оскількі емітент не має ФОН. 24. "Правила ФОН" не заповнена , оскількі емітент не має ФОН. 28. "Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ)" емітентом не складається і не подається 29. "Звiт про стан об'єкта нерухомостi" не заповнено емiтентом, оскiльки емiтент не здiйснював випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.
2---------------------------------------------------------------------------------------------------2

Основні відомості про емітента


Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента


Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСIМЕД"
Організаційно-правова форма
Поштовий індекс 02160
Область, район м. Київ Днiпровський
Населений пункт М.КИЇВ
Вулиця, будинок Харкiвське шосе , 50

Інформація про державну реєстрацію емітента


Серія і номер свідоцтва серія А01 № 400302
Дата державної реєстрації 30.05.1995
Орган, що видав свідоцтво Днiпровська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя
Зареєстрований статутний капітал (грн.) 422510
Сплачений статутний капітал (грн.) 422510

Банки, що обслуговують емітента


Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Київська регіональна дирекція Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль"
МФО банку 322904
Поточний рахунок 26002501022271
 
Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті Київська регіональна дирекція Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль"
МФО банку 322904
Поточний рахунок 26002501022271

Основні види діяльності


46.46 [2010]Оптова торгівля фармацевтичними товарами
21.20 [2010]Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів
47.73 [2010]Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах
3------------------------------------------------------------------------------------------3

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*


Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Оптово роздрібна торгівля лікарськими засобами Серія АВ № 341284 30.05.2007 Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення 30.05.2012
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Термін дії ліцензії буде подовжено
 
Оптово-роздрібна торгівля лякарськими засобами серія АВ № 580065 29.03.2012 Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення безстроково
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): термін дії ліцензії в разі необхідності буде подовжено
 

_______________

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.

4-----------------------------------------------------------------------------4 div class="tbl actinfo">

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств


Найменування об'єднання Місцезнаходження об'єднання
д/н д/н
Опис Підприємство не належить до жодних об"єднань .
 
5---------------------------------------------------------------5

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


Посада Головний бухгалтер
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Довгаль Євгенiй миколайович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 112998 29.04.1999 Дніпровське РУ ГУ МВС України в м. Києві
Рік народження** 1976
Освіта** вища ,Київський нацiонлаьний екононмiчний унiверситет, облiк та аудит
Стаж керівної роботи (років)** 16
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ДЕЗМП IIБОНХ НАН України , заст.нач. Вiддiлу зовнiшньоекономiчних зв"язкiв
Опис основним обов"зком є організація бухгалтерського, фінансового та податково обліку на підприємстві , повноваження -згідно посадової інструкції підприємства , винагорода визначена розміром заробітної плати за рік , в натруральній формі винагородан не виплачувалась , змініи посадової особи не було , судимостей не має

Посада Генаральний директор, Голова правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Огороднiйчук Олександр Степанович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 883860 28.07.1998 Подільске РУ ГУ МВС України в м.Києві
Рік народження** 1959
Освіта** вщиа , Унiверситет iм.Т.Г. Шевченка хiмфакультет
Стаж керівної роботи (років)** 18
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** IБОНХ НАН України ,ст.науковий спiвробiтник
Опис основним обов"зком є керівництво підприємством , повноваження -згідно статуту підприємства , винагорода визначена розміром заробітної плати за рік , в натруральній формі винагородан не виплачувалась , змініи посадової особи не було , судимостей не має

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6-------------------------------------------------------6

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Генаральний директор, Голова правлiння Огороднiйчук Олександр Степанович СН 883860 28.07.1998 Подільске РУ ГУ МВС України в м.Києві 24.09.2010 14220 33.65600000000 14220 0 0 0
Усього 14220 33.656 14220 0 0 0

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

7-------------------------------------------------------------------7

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента


Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Ткачук Ольга Борисівна СН 612422 30.10.1997 Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києв 24.09.2010 20790 49.2059 20790 0 0 0
Огороднійчук Олександр Степанович СН 883860 28.07.1998 Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві 24.09.2010 14220 33.656 14220 0 0 0
Огороднійчук Ігор Олександрович СО 488237 31.10.2000 Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві 24.09.2010 6570 15.5499 6570 0 0 0
Усього 41580 98.4118 41580 0 0 0

_______________

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Не обов'язково для заповнення.

8----------------------------------------------------8

Інформація про загальні збори акціонерів


Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 23.03.2012
Кворум зборів** 100
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання голови та секретаря зборів акціонерів; 2. Про продовження строку дії сублімітів 2 та 3 до 30 березня 2013 року та продовження строку дії договору ВКЛ № 010/42-0-1/713 від 22.04.2011 до 30 червня 2012 року. 3. Про відкриття в рамках генеральної кредитної угоди № 010/96-03/492 від 16 травня 2007 року з ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» договору відновлювальної кредитної лінії з сублімітом № 2 в сумі 2 200,0 тис грн. та договору овердрафту з сублімітом № 3 в сумі 800,0 тис. грн. 4. Про надання права підпису договорів про внесення змін та доповнень до договору генеральної кредитної угоди № 010/96-03/492 від 16 травня 2007 року, додаткової угоди до договору ВКЛ № № 010/42-0-1/713 від 22.04.2011 та » договору відновлювальної кредитної лінії з сублімітом № 2 в сумі 2 200,0 тис грн. та договору овердрафту з сублімітом № 3 в сумі 800,0 тис. грн., та до відповідних договорів застави з ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» Генеральному директору АТ«ЕКСІМЕД» Огороднійчуку Олександру Степановичу. Слухали: 1. Огороднійчука Олександра Степановича про обрання головою зборів акціонерів Ткачук Ольгу Борисівну та секретаря Хасанову Любов Тимофіївну; Голосували: ЗА-5-90,903% акцій ПРОТИ-0 УТРИМАЛИСЬ-0 Вирішили: 1. Обрати головою зборів акціонерів Ткачук Ольгу Борисівну та секретаря Хасанову Любов Тимофіївну; Слухали: 2. Ткачук Ольгу Борисівну про продовження строку дії сублімітів 2 та 3 до 30 березня 2013 року та продовження строку дії договору ВКЛ № 010/42-0-1/713 від 22.04.2011 до 30 червня 2012 року. Голосували: ЗА-5-90,903% акцій ПРОТИ-0 УТРИМАЛИСЬ-0 Вирішили: 2. Продовжити строк дії дії сублімітів 2 та 3 до 30 березня 2013 року та продовження строку дії договору ВКЛ № 010/42-0-1/713 від 22.04.2011 до 30 червня 2012 року. Слухали: 3. Генерального директора АТ«ЕКСІМЕД» Огороднійчука Олександра Степановича про відкриття в рамках генеральної кредитної угоди № 010/96-03/492 від 16 травня 2007 року з ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» договору відновлювальної кредитної лінії з сублімітом № 2 в сумі 2 200,0 тис грн. та договору овердрафту з сублімітом № 3 в сумі 800,0 тис. грн. Голосували: ЗА-5-90,903% акцій ПРОТИ-0 УТРИМАЛИСЬ-0 Вирішили: 3. Звернутись до ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» з заявою про відкриття в рамках генеральної кредитної угоди № 010/96-03/492 від 16 травня 2007 року з договору відновлювальної кредитної лінії з сублімітом № 2 в сумі 2 200,0 тис грн. та договору овердрафту з сублімітом № 3 в сумі 800,0 тис. грн.; Слухали: 4. Ткачук Ольгу Борисівну про надання права підпису договорів про внесення змін та доповнень до договору генеральної кредитної угоди № 010/96-03/492 від 16 травня 2007 року, додаткової угоди до договору ВКЛ № № 010/42-0-1/713 від 22.04.2011 та » договору відновлювальної кредитної лінії з сублімітом № 2 в сумі 2 200,0 тис грн. та договору овердрафту з сублімітом № 3 в сумі 800,0 тис. грн. , та до відповідних договорів застави з ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» Генеральному директору АТ«ЕКСІМЕД» Огороднійчуку Олександру Степановичу. Голосували: ЗА-5-90,903% акцій ПРОТИ-0 УТРИМАЛИСЬ-0 Вирішили: 4. Надати права підпису договорів про внесення змін та доповнень до договору генеральної кредитної угоди № 010/96-03/492 від 16 травня 2007 року, додаткової угоди до договору ВКЛ № № 010/42-0-1/713 від 22.04.2011 та » договору відновлювальної кредитної лінії з сублімітом № 2 в сумі 2 200,0 тис грн. та договору овердрафту з сублімітом № 3 в сумі 800,0 тис. грн., та до відповідних договорів застави з ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» Генеральному директору АТ«ЕКСІМЕД» Огороднійчуку Олександру Степановичу. Причини, чому загальні збори не відбулися: загальні збори відбулися
 
Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 30.11.2012
Кворум зборів** 100
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання голови та секретаря зборів акціонерів; 2. Про внесення змін до генеральної кредитної угоди № 010/96-03-492 від 16.05.2007 р. в частині розміру сублімітів та внесення змін до іпотечного договору № 12/14/645 від 29.04.2009р. 3. Про відкриття в рамках генеральної кредитної угоди № 010/96-03/492 від 16 травня 2007 року з ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» договору відновлювальної кредитної лінії сумі 1 800,0 тис грн. 4. Про звернення до фінансового поручителя Огороднійчука Олександра Степановича стосовно пролонгації виступу поручителем по кредитним зобов’язанням ПрАТ „Ексімед” перед ПАТ «Райффайзен Банк Аваль. 5. Про надання права підпису договорів про внесення змін та доповнень до договору генеральної кредитної угоди № 010/96-03/492 від 16 травня 2007 року, додаткової угоди до іпотечного договору № 12/14/645 від 29.04.2009р та договору відновлювальної кредитної лінії у сумі 1 800 тис. грн. з ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» Генеральному директору АТ«ЕКСІМЕД» Огороднійчуку Олександру Степановичу. Слухали: 1. Огороднійчука Олександра Степановича про обрання головою зборів акціонерів Ткачук Ольгу Борисівну та секретаря Хасанову Любов Тимофіївну; Голосували: ЗА-5-100,0% акцій ПРОТИ-0 УТРИМАЛИСЬ-0 Вирішили: 1. Обрати головою зборів акціонерів Ткачук Ольгу Борисівну та секретаря Хасанову Любов Тимофіївну; Слухали: 2. Ткачук Ольгу Борисівну про внесення змін до генеральної кредитної угоди № 010/96-03-492 від 16.05.2007 р. в частині розміру сублімітів та внесення змін до іпотечного договору № 12/14/645 від 29.04.2009р. Голосували: ЗА-5-100,0% акцій ПРОТИ-0 УТРИМАЛИСЬ-0 Вирішили: 2. Внести змін до генеральної кредитної угоди № 010/96-03-492 від 16.05.2007 р. в частині розміру сублімітів та внести зміни до іпотечного договору № 12/14/645 від 29.04.2009р. Слухали: 3. Генерального директора АТ«ЕКСІМЕД» Огороднійчука Олександра Степановича про відкриття в рамках генеральної кредитної угоди № 010/96-03/492 від 16 травня 2007 року з ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» договору відновлювальної кредитної лінії в сумі 1 800,0 тис грн. Голосували: ЗА-5-100,0% акцій ПРОТИ-0 УТРИМАЛИСЬ-0 Вирішили: 3. Звернутись до ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» з заявою про відкриття в рамках генеральної кредитної угоди № 010/96-03/492 від 16 травня 2007 року з ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» договору відновлювальної кредитної лінії в сумі 1 800,0 тис грн.; Слухали: 4. Ткачук Ольгу Борисівну про звернення до фінансового поручителя Огороднійчука Олександра Степановича стосовно пролонгації виступу поручителем по кредитним зобов’язанням ПрАТ „Ексімед” перед ПАТ «Райффайзен Банк Аваль. Голосували: ЗА-5-100,0% акцій ПРОТИ-0 УТРИМАЛИСЬ-0 Вирішили: 4. Звернутися до фінансового поручителя Огороднійчука Олександра Степановича стосовно пролонгації виступу поручителем по кредитним зобов’язанням ПрАТ „Ексімед” перед ПАТ «Райффайзен Банк Аваль. Слухали: 5. Ткачук Ольгу Борисівну про надання права підпису договорів про внесення змін та доповнень до договору генеральної кредитної угоди № 010/96-03/492 від 16 травня 2007 року, додаткової угоди до іпотечного договору № 12/14/645 від 29.04.2009р та договору відновлювальної кредитної лінії у сумі 1 800 тис. грн. з ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» Генеральному директору АТ«ЕКСІМЕД» Огороднійчуку Олександру Степановичу.. Голосували: ЗА-5-100,0% акцій ПРОТИ-0 УТРИМАЛИСЬ-0 Вирішили: 5. Надати права підпису договорів про внесення змін та доповнень до договору генеральної кредитної угоди № 010/96-03/492 від 16 травня 2007 року, додаткової угоди до іпотечного договору № 12/14/645 від 29.04.2009р та договору відновлювальної кредитної лінії у сумі 1 800 тис. грн. з ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» Генеральному директору АТ«ЕКСІМЕД» Огороднійчуку Олександру Степановичу. Причини, чому загальні збори не відбулися: загальні збори відбулися
 
Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 02.04.2012
Кворум зборів** 100
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання голови та секретаря зборів акціонерів; 2. Звіт дирекції про господарську діяльність акціонерного товариства за 2011 рік. 3. Звіт ревізійної комісії за 2011 рік. 4. Затвердження річного балансу за 2011 рік 5. Визначення основних напрямків діяльності у 2012 році. 6. Питання про виплату дивідендів. Слухали: 1. Огороднійчука Олександра Степановича про обрання головою зборів акціонерів Ткачук Ольгу Борисівну та секретаря Хасанову Любов Тимофіївну; Голосували: ЗА-5-100,00% акцій ПРОТИ-0 УТРИМАЛИСЬ-0 Вирішили: 1. Обрати головою зборів акціонерів Ткачук Ольгу Борисівну та секретаря Хасанову Любов Тимофіївну; Слухали: 2. Огороднійчука Олександра Степановича зі звітом господарську діяльність акціонерного товариства за 2011 рік; Голосували: ЗА-5-100,00% акцій ПРОТИ-0 УТРИМАЛИСЬ-0 Вирішили: 2. Прийняти звіт дирекції про господарську діяльність акціонерного товариства за 2011 рік; Слухали: 3. Дибенко Олександра Георгійовича зі звітом ревізійної комісії за 2011 рік; Голосували: ЗА-5-100,00% акцій ПРОТИ-0 УТРИМАЛИСЬ-0 Вирішили: 3. Прийняти звіт ревізійної комісії за 2011 рік; Слухали: 4. Огороднійчука Олександра Степановича про затвердження річного балансу за 2011 рік. Голосували: ЗА-5-100,00% акцій ПРОТИ-0 УТРИМАЛИСЬ-0 Вирішили: 4. Затвердити річний баланс за 2011 рік Слухали: 5. Огороднійчука Олександра Степановича про основні напрямки діяльності у 2012 році. Голосували: ЗА-5-100,00% акцій ПРОТИ-0 УТРИМАЛИСЬ-0 Вирішили: 5. Визначити пріоритетом у 2012 році розвиток роздрібної мережі власних аптек. Слухали: 6. Ткачук Ольгу Борисівну про виплату дивідендів за підсумками 2011 року. Голосували: ЗА-5-90,903% акцій ПРОТИ-0 УТРИМАЛИСЬ-0 Вирішили: 6. Відмовитись від виплати дивідендів за підсумками 2011 року та направити коштів на розширення мережі власних аптек . Причини, чому загальні збори не відбулися: загальні збори відбулися
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

9-------------------------------------------------------------------------9

Інформація про випуски акцій


Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
24.09.2010 448/10/1/10 Управлiння ДКЦПФР в м.Києвi та Київський областi д/н Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 10 42251 422510 100
Опис з видачею даного свідоцтва втратило чинність свідоцтво 958/10/1/98 від 22.10.1998 відсутній обiг цiнних паперiв пiдприємства на внутрiшнiх чи зовнiшнiх ринках , відсутній факт лістингу/делістингу цінних паперів підприємства на фондових ринках , додаткових емісі не було
 
10------------------------------------------------------------------------------------10

Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів


Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук) 0
у тому числі:
- сертифікатів акцій
0
- сертифікатів облігацій 0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Значення відсутнє в довіднику
Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) 0
у тому числі:
- сертифікатів акцій
0
- сертифікатів облігацій 0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Значення відсутнє в довіднику
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді 0
у тому числі:
- сертифікатів акцій
0
- сертифікатів облігацій 0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Значення відсутнє в довіднику
11-------------------------------------------------------------11

Опис бізнесу


Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
АТ Ексiмед зареєстровано 30 травня 1995 року. З самого початку дiяльностi основним напрямком була оптова торгiвля фармацевтичною сировиною та роздрiбна торгiвля медпрепаратами через мережу власних аптек. За 15 рокiв роботи пiдприємство вiдкрило 10 власних апетки в м.Києвi та 5 в м.Радомишль . Ринок збуту фармсировини розширився по вiсiй українi а також в країни СНД . З"явилися новi напрямки дяяльностi , а саме - виробництво аптечок першої допомоги вiсьми типiв та найголовнiше виробництво п"яти видiв бинтiв та чотирьох видiв марлевих вiдрiзiв .
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
1. Головний офiс , звiдки проводиться управлiння всiєю компанiєю та ведеться централiзована бухгалтерiя. 2. Чотирнадцять роздрiбних торгових точок . 3. Чотири центральні склади . 4. Цех повиробництву бинтiв та марлевих вiдрiзiв. 5. Цех по виробництву аптечок першої допомоги. 6. Хiмiко аналiтичнi лабороторiї. 7. Вiсiмнадцять представникiв по областям України.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицій щодо реорганізації не надходило
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Обiкова полiтика визначена на пiдприємствi - журнально -ордерна з використанням методу iдентифiкованої вартостi одиницi запасiв i товарiв
Текст аудиторського висновку
Аудиторський висновок (Звіт незалежних аудиторів) ЩОДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ та РІЧНИХ ЗВІТНИХ ДАНИХ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСІМЕД» за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року Власникам акцій, керівництву ПрАТ «ЕКСІМЕД» Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку 1. Незалежна аудиторська перевірка проведена на предмет висловлення професійної думки щодо достовірності, повноти та відповідності Національним стандартам (положенням) бухгалтерського обліку в Україні статей Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, Приміток до річної фінансової звітності, що додаються, Приватного акціонерного товариства «ЕКСІМЕД» (далі по тексту – Товариство) за 2012 рік станом на 31.12.12 року. 2. Аудит розпочатий 15.03.13 р. та закінчений 28.03.13 р. 3. Аудиторська перевірка проводилась Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Жерміналь» (код ЄДРПОУ 31486132, свідоцтво про державну реєстрацію серії А00 № 595419, видане Оболонською районною у м. Києві Державною адміністрацією 05.06.2001 р., номер запису 1 069 105 0001 000302), що здійснює аудиторську діяльність на підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 2652, виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України від 22.06.01 р. за № 102, дія якого подовжена до 26.05.16 р. рішенням Аудиторської палати України № 231/3 від 26.05.11 р., Свідоцтва Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про включення в реєстр аудиторських фірм, реєстраційний № 1585 серії АБ № 001486, дата видачі 30.08.11 р.; місцезнаходження: м. Київ, вул. Тимошенка, 2 «Ж», контактні телефони/факси: 248-16-77, e-mail: info@jerminale.com.ua, а саме: незалежним аудитором Кошембар Людмилою Олексіївною (сертифікат аудитора № 003816, виданим згідно з рішенням Аудиторської палати України № 78 від 02.06.99 р., дія якого подовжена до 02.06.13 р. рішенням Аудиторської палати України № 190/3 від 22.05.08 р., Свідоцтва Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, реєстраційний номер № 000228 серії А, виданий 23.06.04 р., строк дії свідоцтва продовжено розпорядженням Держфінпослуг від 26.06.2008 р. № 806 з 26.06.08 р. по 02.06.13 р.), на підставі: ? Закону України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 року № 1576-ХІI, із змінами та доповненнями; ? Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР, із змінами та доповненнями; ? Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-ХІV, із змінами та доповненнями; ? Інструкції по застосуванню плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, затвердженої Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291, із змінами та доповненнями; ? Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі – П(С)БО); ? Закону України «Про аудиторську діяльність» № 3125-ХІІ від 22 квітня 1993 року, зі змінами та доповненнями; ? Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2010 року, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту відповідно до Рішення Аудиторської Палати України № 229/7 від 31 березня 2011 року; ? Положення про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України № 1360 від 29.09.2011 р.; ? Договору № 15/03 від 15 березня 2013 р. 4. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО Найменування Товариства Приватне акціонерне товариство «ЕКСІМЕД» Код ЕДРПОУ 23382040 Організаційно-правова форма Товариства Товариство з обмеженою відповідальністю Правовий статус Товариства Юридична особа № свідоцтва про реєстрацію та дата проведення державної реєстрації Дата проведення державної реєстрації 30.05.1995 р. Дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію 10.03.2011 р. № 1 067 105 0006 005654 (зміна найменування юридичної особи) Орган, що видав свідоцтво Дніпровська районна у м. Києві державна адміністрація Місцезнаходження 02160, м. Київ, Харківське Шосе, будинок 50 Телефакс, телефони (044) 559-66-75 Розрахунковий рахунок № 26002501022271 в АКБ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904 Види діяльності згідно Статуту та довідки Головного управління статистики у м. Києві № 524874 від 12.09.2012 р. 46.46 – Оптова торгівля фармацевтичними товарами 21.20 – Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів 47.73 - Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах 58.11 - Видання книг 72.19 – Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природних і технічних наук Кількість власників 5 Згідно Статуту в редакції від 10.03.11 р. № 1 067 105 0006 005654, Товариство «ЕКСІМЕД» має відокремлений баланс, може відкривати поточні та вкладні (депозитні) рахунки у банках, має круглу печатку із своїм повним найменуванням, штампи та фірмовий бланк. Відповідно до ст. 3 Статуту, предметом діяльності Товариства є: оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами, синтез хімічних речовин, розробка біотехнологій, виготовлення та реалізація медикаментів та медичного обладнання тощо. Свою діяльність Товариство здійснює на підставі ліцензії Державної інспекції за контролем якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я України: ? серія АВ № 580065 – оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами, термін дії з 29.03.2011 р., дата видачі ліцензії 14 квітня 2011 р. Нестатутної діяльності за період, що перевірявся, в ході аудиту не встановлено. Відповідальні за фінансово-господарську діяльність: ? Генеральний директор – Огороднійчук Олександр Степанович (протокол Загальних Зборів учасників № 46 від 18 березня 2011 р. по теперішній час); ? Головний бухгалтер – Довгаль Євген Миколайович (наказ № 16к від 29.03.2011 р. по теперішній час). Відповідальність керівництва за фінансову звітність 5. Керівництво Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне подання фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України, що діяли станом на звітну дату та прийнятою обліковою політикою в межах обсягу інформації, що має подаватись до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Відповідальність керівництва передбачає: розробку, запровадження й ефективне функціонування системи внутрішнього контролю, що впливає на підготовку і достовірне подання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок помилок або шахрайства, вибір та застосування належної облікової політики; здійснення бухгалтерських оцінок, що за існуючих обставин є обґрунтованими. Відповідальність аудитора 6. Аудитор відповідає за надання висновку щодо фінансової звітності на основі проведеного аудиту відповідно до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2010 року, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту відповідно до Рішення Аудиторської Палати України № 229/7 від 31 березня 2011 року. Ці стандарти вимагають, щоб аудитор дотримувався етичних принципів та планував і проводив аудит таким чином, щоб забезпечити достатню впевненість у тому, що фінансова звітність не містить суттєвих перекручень. Обсяг та процедури аудиторської перевірки 7. Аудит передбачає проведення процедур з метою отримання аудиторських доказів щодо сум та пояснень у фінансовій звітності. Обрані процедури залежать від професійного судження аудитора, в тому числі від оцінки ризику суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок помилок або шахрайства. При оцінці ризику аудитор розглядає систему внутрішнього контролю, що впливає на підготовку і достовірне подання Товариством фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, доцільних та існуючих обставин, а не з метою надання висновку щодо ефективності системи внутрішнього контролю Товариства. Аудит також включає оцінку застосовуваних принципів бухгалтерського обліку й істотних попередніх оцінок, виконаних управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів. Обсяг аудиторської перевірки не був обмежений. Аудит проведений відповідно до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» і Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2010 року, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту відповідно до Рішення Аудиторської Палати України № 229/7 від 31 березня 2011 року. Ці стандарти зобов'язують планувати й виконувати аудит з метою одержання обґрунтованої впевненості, що фінансові звіти не містять істотних перекручувань. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах. Аудит також включає оцінку застосовуваних принципів бухгалтерського обліку й істотних попередніх оцінок, виконаних управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів. Аудит фінансової звітності Товариства за період 01.01.12 р. – 31.12.12 р. проведений вибірковим порядком, тобто до уваги приймались лише суттєві викривлення (помилки). В ході аудиту не проводився заглиблений аналіз якості ведення податкового обліку, що не виключає виявлення викривлень подальшою податковою перевіркою. При визначення рівня суттєвості використовувався наступний метод розрахунку: Можливі значення базового показника, в тис. грн. Рівень (межа, границя) суттєвості, у % Межа суттєвої помилки, в тис. грн. 0 – 25 2 0 – 0,5 25 – 50 1,67 0,42 – 0,84 50 – 100 1,37 0,68 – 1,37 100 – 500 1,07 1,07 – 5,35 500 – 2 000 0,77 3,85 – 15,4 2 000 – 5 000 0,27 5,4 – 13,5 5 000 – 10 000 0,17 8,5 – 17 10 000 – 100 000 0,05 5 – 50 Як основа для розрахунку рівня суттєвості використаний показник звітності станом на 31.12.12 р. «кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» в розмірі 5 444 тис. грн., рівень (межа, границя) суттєвості - 0,17 %, що означає - всі можливі випадки допустимих помилок в сумі 9,5 тис. грн. і вище розглядались як суттєві. 8. Перелік перевірених фінансових звітів Товариства: ? баланс (форма № 1) станом на 31 грудня 2012 року ? звіт про фінансові результати (форма № 2) за 2012 рік ? звіт про рух грошових коштів (форма № 3) за 2012 рік ? звіт про власний капітал (форма № 4) за 2012 рік ? примітки до річної фінансової звітності (форма № 5) за 2012 рік Концептуальна основа фінансової звітності 9. Концептуальною основою при складанні фінансових звітів Товариства є Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-ХІV, із змінами та доповненнями, та Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, затвердженої Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291, із змінами та доповненнями, а також відповідні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку та інші нормативні документи. Бухгалтерська звітність складена у відповідності з Порядком подання фінансової звітності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 419 від 28.02.2000 р., із змінами та доповненнями, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», 2 «Баланс», 3 «Звіт про фінансові результати», 4 «Звіт про рух грошових коштів», 5 «Звіт про власний капітал». Відповідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.99 р. підприємство самостійно визначає облікову політику. Інформаційною базою для ознайомлення зі змістом облікової політики Товариства є Наказ про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику № 1 від 03.01.12 р. Протягом 2012 року облікова політика Товариства не змінювалась. Облікова політика в Товаристві в цілому відповідає Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-ХІV, Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку. 10. Інформація, що міститься у цьому висновку, базується на даних бухгалтерського обліку, звітності та документах Товариства, що були надані до перевірки керівниками та працівниками Товариства, яка вважається надійною та достовірною. Бухгалтерський облік Товариства в цілому відповідає вимогам вищезазначених нормативних актів. Всі активи і пасиви Товариства обліковані і відображені у фінансовій звітності. Статті балансу відповідають плану рахунків бухгалтерського обліку та даним синтетичного обліку. За 2012 рік дані синтетичного обліку відповідають даним звітних форм. Аудитор вважає, що отримані аудиторські докази є незалежними та достатніми і надають підстави для надання аудиторського висновку. Питання, що впливають на думку аудитора У зв’язку з властивими аудиту обмеженнями: вибірковим характером перевірки та фактом неучасті аудитора в інвентаризації активів та зобов’язань, слід врахувати можливість існування невиявлених розбіжностей, які не були предметом оцінки аудитора. Аудиторський висновок було модифіковано відповідним чином. 11. ВИСНОВКИ • Концептуальна основа при складанні фінансових звітів Товариства – Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-ХІV, із змінами та доповненнями, Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, затвердженої Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291, із змінами та доповненнями, а також відповідні Національні стандарти (положення) бухгалтерського обліку та інші нормативні акти України. • На думку аудитора, за винятком впливу коригувань, які б могли бути необхідними в разі наявності факторів впливу на фінансову звітність, про які йдеться у попередньому параграфі, та окремих інших, що зазначені у цьому Звіті, інформація у фінансових звітах достовірно відображає фінансовий стан ПрАТ «ЕКСІМЕД» станом на 31.12.12 року та його фінансові результати на зазначену дату у відповідності до визначеної концептуальної основи фінансової звітності та в цілому відповідає вимогам Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та чинного законодавства України. Додаткова інформація, яка розкривається відповідно Положення про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України № 1360 від 29.09.2011 р., із змінами та доповненнями. 12. АКТИВИ Станом на 31.12.12 р. загальні активи Товариства в порівнянні з даними на початок 2012 року зменшились і відповідно складають 18 170 тис. грн. Зменшення активів відбулось в основному за рахунок зменшення дебіторської заборгованості та оборотних активів (товарів). На дату балансу Товариством не проводився тест на виявлення ознак ймовірного зменшення корисності активів, які обліковуються на його балансі станом на 31.12.12 р. Інформація за видами активів, з урахуванням окремих обмежень, розкрита у фінансовій звітності Товариства відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та чинного законодавства України, а саме: 12.1. Нематеріальні активи, їх амортизація Бухгалтерський облік, визнання, оцінка й розкриття інформації про нематеріальні активи здійснюється Товариством відповідно до П(С)БО 8 «Нематеріальні активи». Оцінка нематеріальних активів в обліку й звітності достовірна. Для нарахування амортизації нематеріальних активів в бухгалтерському обліку Товариством застосовувався згідно обраної облікової політики прямолiнiйний метод. За період, що перевірявся, переоцінка об’єктів нематеріальних активів не проводилась. Перед складанням фінансової звітності Товариством не проведена інвентаризація нематеріальних активів. Отже, за даними бухгалтерського обліку Товариства станом на 31.12.12 р.: ? первісна вартість нематеріальних активів становить 70 тис. грн., що відповідає даним Балансу (код рядка 011); ? накопичена амортизація нематеріальних активів становить 12 тис. грн., що відповідає даним Балансу (код рядка 012); ? залишкова вартість нематеріальних активів становить 58 тис. грн., що відповідає даним Балансу (код рядка 010). 12.2. Основні засоби, їх амортизація Матеріально-технічну базу Товариства становлять власні основні засоби, оцінка яких в обліку й звітності достовірна. Бухгалтерський облік, визнання, оцінка й розкриття інформації про основні засоби здійснюється Товариством відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби». Для нарахування амортизації основних засобів в бухгалтерському обліку Товариством застосовувався згідно обраної облікової політики прямолiнiйний метод. За період, що перевірявся, переоцінка об’єктів основних засобів не проводилась. Перед складанням фінансової звітності Товариством не проведена інвентаризація основних засобів. Отже, за даними бухгалтерського обліку станом на 31.12.12 р.: ? первісна вартість основних засобів становить 8 512 тис. грн., що відповідає даним Балансу (код рядка 031); ? нарахована амортизація основних засобів становить 4 038 тис. грн., що відповідає даним Балансу (код рядка 032); ? залишкова вартість основних засобів становить 4 474 тис. грн., що відповідає даним Балансу (код рядка 030). 12.3. Фінансові інвестиції Бухгалтерський облік, оцінка й розкриття інформації про фінансові інвестиції здійснюється Товариством відповідно до П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції». Загальний розмір фінансових інвестицій станом на 31.12.12 року становить 4 тис. грн. та складається з: тис. грн. № п/п Найменування Сума за даними фінансової звітності Рядок Балансу 1 Інші фінансові інвестиції 4 045 ВСЬОГО 4 В бухгалтерському обліку та у фінансовій звітності Товариства інші фінансові інвестиції відображені за собівартістю придбання без врахування зменшення їх корисності. Станом на 31.12.12 р. загальна сума інших фінансових інвестицій в порівнянні з 31.12.11 р. не змінилась. 12.4. Дебіторська заборгованість Дебіторська заборгованість відображається Товариством з урахуванням вимог П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». Резерв сумнівних боргів по дебіторській заборгованості за товари, роботи (послуги) у 2012 році не нараховувався. За даними бухгалтерського обліку Товариства станом на 31.12.12 р. загальна сума дебіторської заборгованості становить 4 968 тис. грн., що відповідає даним Балансу, яка складається з заборгованості: ? за товари, роботи, послуги – 3 447 тис. грн. (код рядка 160); ? за виданими авансами – 327 тис. грн. (код рядка 180); ? з нарахованих доходів – 256 тис. грн. (код рядка 190); ? із внутрішніх розрахунків - 938 тис. грн. (код рядка 200). Станом на 31.12.12 р. загальна сума дебіторської заборгованості в порівнянні з 31.12.11 р. зменшилась на 620 тис. грн., при цьому: ? дебіторська заборгованість за товари, роботи (послуги) зменшилась на 1 192 тис. грн.; ? дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків збільшилась на 218 тис. грн.; ? дебіторська заборгованість за виданими авансами збільшилась на 327 тис. грн.; ? інша поточна дебіторська заборгованість зменшилась на 8 тис. грн. 12.5. Грошові кошти та їх еквіваленти Касові операції ведуться у відповідності з вимогами Положення «Про ведення касових операцій в національній валюті України», затвердженого Постановою Правління НБУ № 637 від 15.22.04 р., із змінами та доповненнями. Надходження коштів у касу та видача коштів із каси Товариства здійснювалось на підставі прибуткових та видаткових касових ордерів. До перевірки також надані банківські виписки з додатками за весь, період, що перевірявся, у повному обсязі. До банківських виписок додаються рахунки-фактури, платіжні доручення, які підтверджують правомірність перерахування грошових коштів з поточного рахунку. За даними бухгалтерського обліку Товариства, станом на 31.12.12 р. залишок грошових коштів в національній валюті становить 479 тис. грн., що відповідає даним Балансу (код рядка 230). Станом на 31.12.12 р. загальна сума грошових коштів та їх еквівалентів в національній валюті збільшилась на 135 тис. грн. 13. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ Станом на 31.12.12 р. зобов’язання Товариства в порівнянні з даними на початок 2012 року зменшились на 3 097 тис. грн. і відповідно дорівнюють 8 722 тис. грн. та складаються з: ? довгострокових кредитів банків – 1 750 тис. грн. (код рядка 440); ? короткострокових кредитів банків – 497 тис. грн. (код рядка 500); ? кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги – 5 444 тис. грн. (код рядка 530); ? зобов’язання з одержаних авансів – 439 тис. грн. (код рядка 540); ? зобов’язання за розрахунками з бюджетом – 204 тис. грн. (код рядка 550); ? зобов’язання із страхування – 57 тис. грн. (код рядка 570); ? зобов’язання з оплати праці – 328 тис. грн. (код рядка 580); ? зобов’язання із внутрішніх розрахунків - 3 тис. грн. (код рядка 600). Зменшення зобов’язань відбулось в основному за рахунок зменшення довгострокових зобов’язань (довгострокові кредити банків). Облік та оцінка кредиторської заборгованості здійснюється Товариством з урахуванням вимог П(С)БО 11 «Зобов’язання». Інформація за видами зобов’язань розкрита у фінансовій звітності Товариства відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та чинного законодавства України. 14. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ Облік власного капіталу ведеться Товариством у відповідності до вимог П(С)БО 5 «Власний капітал». 14.1. Розмір власного капіталу Розрахунок розміру власного капіталу Товариства за результатами господарської діяльності наведений нижче: № з/п Найменування показника На 31.12.11 На 31.12.12 1 2 3 4 1. Статутний капітал (ряд. 300 Балансу), в тис. грн. 423 423 2. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (ряд. 350 Балансу), в тис. грн. 771 25 3. Резервний капітал (ряд. 340 Балансу), в тис. грн. 8 000 9 000 4. Власний капітал (ряд.1 + ряд.2 + ряд.3), в тис. грн. 9 194 9 448 Власний капітал Товариства станом на 31.12.12 року становить 9 448 тис. грн. Інформація стосовно власного капіталу розкрита у фінансовій звітності Товариства відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та чинного законодавства України, а саме: 14.2. Статутний капітал Згідно ст. 4 Статуту, затвердженого Загальними зборами учасників (протокол № 45 від 04.03.11 р.) та зареєстрованого Райдержадміністрацією Дніпровського району м. Києва 10.03.11 р. за № 10671050006005654, власниками Товариства є фізичні особи за законодавством України. За даними зведеного облікового реєстру власників цінних паперів володіють акціями Товариства наступні фізичні особи: - Дибенко О.Г.: загальна кількість цінних паперів – 410 шт., номінальна вартість – 4 100, 0 грн., місцезнаходження: 04211, м. Київ, вул. Приозерна, буд. 25, кв. 34; - Огороднійчук І.О.: загальна кількість цінних паперів – 20 770 шт., номінальна вартість – 207 700, 0 грн., місцезнаходження: 04108, м. Київ, вул. Н. Ужвій, буд. 10, кв. 284; - Огороднійчук О.С.: загальна кількість цінних паперів – 14 200 шт., номінальна вартість – 142 000, 0 грн., місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Герцена, буд. 17-25, кв. 92; - Ткачук О.Б.: загальна кількість цінних паперів – 6 570 шт., номінальна вартість – 65 700, 0 грн., місцезнаходження: 03083, м. Київ, вул. Ушакова, буд. 16, кв. 207; - Хасанова Л.Т.: загальна кількість цінних паперів – 260 шт., номінальна вартість – 2 600, 0 грн., місцезнаходження: 03083, м. Київ, просп. Науки, буд. 54-Б, кв. 338; Згідно ст. 4 Статуту Статутний капітал Товариства становить 422 510 (чотириста двадцять дві тисячі п’ятсот десять) гривень. Згідно п. 4.3 Статуту Статутний капітал розподілений на 42 251 (сорок дві тисячі двісті п’ятдесят одну) просту іменну акцію номінальною вартістю 10,00 грн., який сформований за рахунок внесків акціонерів в ході двох емісій: - 1 емісія (1995 р.) – 10 000,00 грн. Акції сплачені за рахунок готівкових коштів акціонерів через касу Товариства; - 2 емісія (1997 р.) – 412 510,00 грн. Акції сплачені за рахунок готівкових коштів акціонерів через касу Товариства на суму 392 130,00 грн. та за рахунок дивідендів, нарахованих по результатам діяльності за 1996 р. і спрямованих на придбання акцій на суму 20 380,00 грн., з видачею свідоцтва ДКЦПФР № 958/10/1/98 від 22.10.1998 р. Втратили чинність свідоцтва № 363/1/96 від 18.07.1996 р., видане Мінфіном України та № 292/1/98 від 29.05.1998 р., видане ДКЦПФР. Інф-ї ринки торг. На підставі Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій ДКЦПФР № 448/10/1/10 від 24.09.2010 р. акції Товариства зареєстровані у бездокументарній формі існування відповідно до вимог законодавства. Втратило чинність свідоцтво ДКЦПФР № 958/10/1/98 від 22.10.1998 р. Первинні документи, що підтверджують внесення готівкових коштів в оплату вартості акцій (прибуткові касові ордери тощо), на підставі наданих актів Державного архіву м. Києва від 07.03.2000 р. та 19.04.2002 р., були знищені шляхом спалення в зв’язку з тим, що на підставі Наказу Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20.07.1998 р. № 41 «Про затвердження Переліку типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших підприємств, установ та організацій, із зазначенням строків зберігання документів», вийшов термін зберігання вказаних документів. Таким чином, Статутний капітал Товариства станом на 31.12.12 року відповідає його розміру, об’явленому в Статуті Товариства, та підтверджується в сумі 423 тис. грн., що відповідає Балансу (код рядка 300). 14.3. Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) У статті нерозподілених прибутків (непокритих збитків) Товариством враховані прибутки поточного року. Згідно даних бухгалтерського обліку Товариства загальна сума нерозподіленого прибутку станом на 31.12.12 р. становить 25 тис грн., що відповідає Балансу (код рядка 350). 15. ВАРТІСТЬ ЧИСТИХ АКТИВІВ Згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 19 «Об'єднання підприємств», із змінами та доповненнями, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 7 липня 1999 р. № 163, чисті активи це активи підприємства за вирахуванням його зобов'язань. Результати розрахунку вартості чистих активів Товариства за 2012 рік наведені нижче: тис. грн. Активи Зобов’язання Вартість чистих активів (гр. 1 – гр. 2) 1 2 3 18 170 8 722 9 448 Результати порівняння розміру вартості чистих активів з розміром статутного капіталу у відповідності до статті 155 Цивільного кодексу України наведені в таблиці нижче: тис. грн. Рік Вартість чистих активів Статутний капітал Різниця (гр. 2 – гр. 3) 1 2 3 4 2012 р. 9 448 423 9 025 Як вбачається, за результатами господарської діяльності у 2012 році вартість чистих активів Товариства більша за розмір Статутного капіталу. 16. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ Момент реалізації визначався за допомогою вимог П(С)БО 15 «Дохід», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290 (із змінами й доповненнями). Протягом періоду, що підлягав перевірці, Товариством виконувалися правочини, вартість яких становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31.12.2012 р. Визнання витрат відбувалось за допомогою вимог П(С)БО 16 «Витрати», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318 (із змінами та доповненнями). Формування чистого прибутку проводилось за допомогою вимог П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати». За період 01.01.12 р. – 31.12.12 р. фінансовим результатом діяльності Товариства є прибуток в сумі 257 тис. грн., що відповідає даним Звіту про фінансові результати (код рядка 220). Інформація стосовно обсягу фінансових результатів розкрита у фінансовій звітності Товариства відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та чинного законодавства України. 17. ІНША ІНФОРМАЦІЯ В ході аудиту отримана наступна інформація щодо дій, які відбулися протягом звітного 2012 року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства й призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»: ? станом на 31.12.2012 р. заборгованість по кредиту перед Банком становить 1 750 тис. грн., що дорівнює 9,6 % валюти балансу Товариства. Керуючись Міжнародним стандартом аудиту 570 «Безперервність» аудитор розглянув відповідність використання управлінським персоналом Товариства припущення про безперервність діяльності Товариства, а також на підставі отриманих аудиторських доказів прийшов до висновку, що Товариство здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Аудитор не може передбачити майбутні події або обставини, що можуть причинити припинення діяльності Товариства на безперервній основі. Керуючись Міжнародним стандартом аудиту 560 «Подальші події» аудитор не несе відповідальності за здійснення процедур або запитів стосовно фінансових звітів після дати аудиторського висновку. Протягом періоду, починаючи з дати аудиторського висновку до дати оприлюднення фінансових звітів, відповідальність за інформування аудитора про факти, які можуть вплинути на фінансові звіти, несе управлінський персонал Товариства. Інформація стосовно розрахунку та аналізу показників ліквідності (платоспроможності) та фінансової стабільності Товариства наведена у Додатку № 1 до цього Звіту незалежного аудитора. 28 березня 2013 року Київ, Україна Директор з аудиту, канд. економ. наук Л.О. Кошембар Сертифікат АПУ № 003816 від 02.06.1999 р. Генеральний директор ПрАТ «ЕКСІМЕД» О.С. Огороднійчук Додаток № 1 до Аудиторського висновку (Звіту незалежних аудиторів) АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЛІКВІДНОСТІ ТА ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ Висновки базуються на підставі розрахунків показників ліквідності (платоспроможності) та фінансової стабільності Товариства у 2012 році, наведених у Довідці про фінансовий стан нижче. 1.К о е ф і ц і є н т и л і к в і д н о с т і 1.1. Коефіцієнт загальної ліквідності показує достатність ресурсів Товариства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Значення показника 1,96 – є наближеним до норми. Це свідчить про можливість Товариства оплачувати рахунки по власних поточних зобов'язаннях. 1.2. Коефіцієнт поточної ліквідності відображає платіжні можливості Товариства по оплаті поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами. Цей коефіцієнт розраховується за винятком менш ліквідної частини активів - виробничих запасів, які виключаються з розрахунку ще й тому, що кошти, які можна одержати в результаті змушеної реалізації, можуть бути значно нижче цін придбання. У нашому випадку цей показник станом на 31.12.12 року дорівнює 1,24, що є вищим за норму. 1.3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховується як відношення коштів і їхніх еквівалентів і поточних зобов'язань. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частину короткострокових боргових зобов'язань Товариство може погасити негайно. Показник становить 0,07 і є нижчим нормативного значення, що дає підстав говорити про те, що негайно Товариство не може погасити своїми власними коштами 7 % короткострокових зобов'язань. 2. К о е ф і ц і є н т и ф і н а н с о в о ї с т а б і л ь н о с т і 2.1. Коефіцієнт структури капіталу розраховується як співвідношення залучених і власних коштів і характеризує залежність підприємства від перших. Значення цього показника (0,92) свідчить про залежність Товариства від позикових коштів інвесторів і кредиторів. 2.2. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) розраховується як відношення власного капіталу підприємства до підсумку балансу й показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі коштів, авансованих у його діяльність. Значення цього показника (1,07) вказує на фінансову незалежність Товариства. 3. К о е ф і ц і є н т и р е н т а б е л ь н о с т і 3.1. Коефіцієнт рентабельності діяльності розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг), його збільшення характеризує ефективність господарської діяльності підприємства. За даними розрахунків цей показник дорівнює 0,01 на 31.12.12 року. Тобто Товариство звітного року одержувало прибуток від діяльності. 3.2. Коефіцієнт рентабельності активів характеризує рівень прибутку, що створений всіма активами підприємства, які знаходяться в його використанні згідно балансу. За даними розрахунків цей показник становить 0,04. Тобто це також вказує на те, що Товариством протягом 2012 року одержаний прибуток від діяльності. ДОВІДКА ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН ПрАТ «ЕКСІМЕД» станом на 31.12.12 р. Відповідно до даних фінансової звітності проведений аналіз коефіцієнтів ліквідності (платоспроможності) та фінансової стійкості, розрахунок яких наданий нижче. № з/п Показники Дані на 31.12.11 Дані на 31.12.12 Примітки 1. Показники ліквідності (платоспроможності) 1.1 КЛ 1 (загальної ліквідності): підсумок розділу ІІ активу + рядок 270 підсумок розділу ІV пасиву + рядок 630 1,91 1,96 Норма: ? 2 1.2 КЛ 2 (поточної ліквідності): підсумок розділу ІІ активу – рядки 100, 110, 120, 130, 140 + рядок 270 підсумок розділу ІV пасиву + рядок 630 1,08 1,24 Норма: 0,6-0,8 1.3 К 3 (абсолютної ліквідності): рядок 220 + рядок 230 + рядок 240 підсумок розділу ІV пасиву 0,04 0,07 Норма: 0,2-0,25 2. Показники фінансової стабільності 2.1 КСК (структури капіталу): підсум. розд. Ш пасиву + підсум. розд. ІV пасиву + ряд. 630 підсумок розділу І пасиву 1,29 0,92 Норма: ?1,0 2.2 КФН (фінансової незалежності): підсумок розділу І пасиву підсум. розд. Ш пасиву + підсум. розд. ІV пасиву + ряд. 630 0,78 1,07 Норма: ? 0,2 3. Показники рентабельності 3.1 КРД (рентабельності діяльності): чистий прибуток/збиток (рядок 220/225 Звіту про фінансові результати) чиста виручка (рядок 035 Звіту про фінансові результати) 0,02 0,01 Норма: > 0 3.2 КРА (рентабельності активів): прибуток/збиток (рядок 170/175 Звіту про фінансові результати) валюта балансу (рядок 280 або 640 Балансу) 0,13 0,04 Норма: > 0 28 березня 2013 року Київ, Україна Директор з аудиту, канд. економ. наук Л.О. Кошембар Сертифікат АПУ № 003816 від 02.06.1999 р.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
1. Фармацевтична сировина. 2. Готовi лiкарськi форми. 3. Бинти та марлевi вiдрiзи власного виробництва. 4.Аптечки першої допомого власного виробництва. 5.Здавання в аренду власної нерухомостi.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
Основним придбанням за останні п"ять років є придбання двох приміщень у м. Радомишль Житомирської обл. , одне з яких використано під виробничі потужності , а інше під аптечний склад . Загальна площа придбаних приміщень близко 3000 кв.м Площа земельних ділянок під будівлями 2,6 га.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Основні засоби складаються з вісьми об"єктів нерухомого майна , а також обладнання , устактування , офісної техніки , меблів та інш. Загальна балансова вартість -4474 тис грн.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Основні засоби складаються з вісьми об"єктів нерухомого майна , а також обладнання , устактування , офісної техніки , меблів та інш. Загальна балансова вартість -4855 тис грн.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
У 2012 році підприємство не сплачувало штрафних санкцій
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Дiяльнiсть фiнансується за рахунок власних коштiв , а також довгострокових i короткотермiнових кредитiв банків
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
Пiдписаних , але не виконаних договорiв не має
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
У 2013 роцi планується розширити мережі власних аптек
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Проводятсья дослідження у хіміко-фармацевтичній галузі у власних лабораторіях
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Підприємство не виступає учасником будь-яких судових справ
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Iстотної iнформацiї не маємо.
12---------------------------------------------------------------12

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 4855 4474 0 0 4855 4474
будівлі та споруди 3876 3676 0 0 3876 3676
машини та обладнання 979 798 0 0 979 798
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 4855 4474 0 0 4855 4474
Опис Ступiнь зносу 47,44 % . Ступiнь використання 100 % Магазин Пр-т Бажана 3 у заставою пiд банкiвський кредит. Вартiсть магазинiв за експертною оцiнкою 7931,00 тис. грн.первісна вартість будівель та споруд складає 5352 тис грн. знос- 1676 тис грн. первісна вартість машин та обладнання складає 3160 тис грн. Знос- 2362 тис грн. Готельний комплекс в м.Радомишль зданий в оренду . Зниження вартостi за рахунок нарахування амортизацiї наявних О.З.Збiльшення вартостi за рахунок придбання нових та ремонту наявних О.З..
13--------------------------------------------------------------------13

Інформація щодо вартості чистих активів емітента


Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 9448 9194
Статутний капітал (тис. грн.) 423 423
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 423 423
Опис Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 9025 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 9025 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 8771 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 8771 тис.грн.
Висновок Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.
14----------------------------------------------------------------14

Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 2247 X X
у тому числі:  
Довгостроковий кредит 02.04.2011 0 16 30.03.2012
Довгостроковий кредит 27.12.2011 0 20 24.12.2012
Довгостроковий кредит 30.11.2012 1650 23 22.11.2013
Довгостроковий кредит 30.03.2012 100 23 22.03.2013
короткостроковий кредит - овердрафт 30.03.2012 497 19.5 22.03.2013
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/н 01.01.1900 0 X 01.01.1900
Податкові зобов'язання X 204 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 6271 X X
Усього зобов'язань X 8722 X X
Опис: д/н
15----------------------------------------------------------------15

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції


№ з/п Основний вид продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 д/н д/н 0 0 д/н 0 0

_______________

* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5% від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

16--------------------------------------------------------------------------16

Інформація про собівартість реалізованої продукції


№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 д/н 0

_______________

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

17---------------------------------------------------------------------17

Інформація про стан корпоративного управління


ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ


Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?

з/п
Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2009 2 1
2 2010 3 2
3 2011 5 4

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Реєстратор X
Депозитарій X
Інше (запишіть): д/н Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так Ні
Реорганізація X
Внесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про зміну типу товариства X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень X
Інше (запишіть): одержання банкiвського довгострокового кредиту Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ


Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 0
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 3
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 2

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) д/н
Інші (запишіть) д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/н X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
Члени правління (директор) Так Ні Так
Загальний відділ Ні Ні Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Ні Ні
Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні
Секретар правління Ні Ні Ні
Секретар загальних зборів Ні Ні Ні
Секретар наглядової ради Ні Ні Ні
Корпоративний секретар Ні Ні Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні Ні Ні
Інше(запишіть): Інше: Ні Ні Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови правління Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів правління Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження аудитора Так Ні Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Ні Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Ні Так Так Ні
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Правління або директор X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ


Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): д/н X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи X
Не задовольняли умови договору з особою X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів X
суду X
Інше (запишіть) д/н

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 01.01.1900; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: д/н
18----------------------------------------------------------------18

Річна фінансова звітність підприємства
Коди
Дата (рік, місяць, число) 2013 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСIМЕД" за ЄДРПОУ 23382040
Територія за КОАТУУ 8036600000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ 7794
Вид економічної діяльності Оптова торгівля фармацевтичними товарами за КВЕД 46.46
Середня кількість працівників 129    
Одиниця виміру: тис. грн.    
Адреса: Харківське шосе , 50, м. Київ, Дніпровський, 02160
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Баланс на 31.12.2012 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 65 58
- первісна вартість 011 70 70
- накопичена амортизація 012 ( 5 ) ( 12 )
Незавершене будівництво 020 0 0
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 4855 4474
- первісна вартість 031 8301 8512
- знос 032 ( 3446 ) ( 4038 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
- інші фінансові інвестиції 045 4 4
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ( 0 )
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 426 484
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 363 231
Товари 140 6168 4268
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 4639 3447
- первісна вартість 161 4639 3447
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- з бюджетом 170 0 0
- за виданими авансами 180 0 327
- з нарахованих доходів 190 221 256
- із внутрішніх розрахунків 200 720 938
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 8 0
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 344 479
- у т.ч. в касі 231 0 157
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0 4
Усього за розділом II 260
III. Витрати майбутніх періодів 270 3200 3200
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 423 423
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 0 0
Резервний капітал 340 8000 9000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 771 25
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 9194 9448
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0
Усього за розділом II 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 3400 1750
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 3400 1750
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 497
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 7149 5444
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 214 439
- з бюджетом 550 311 204
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 88 57
- з оплати праці 580 656 328
- з учасниками 590 0 0
- із внутрішніх розрахунків 600 1 3
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 0 0
Усього за розділом IV 620 8419 6972
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640

Примітки д/н
Керівник Огороднiйчук Олександр Степанович
Головний бухгалтер Довгаль Євгенiй МиколайовичЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 56426 70338
Податок на додану вартість 015 1672 1680
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 115 ) ( 117 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 54639 68541
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 40836 ) ( 49407 )
Валовий прибуток:
- прибуток 050 13803 19134
- збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 516 604
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 ( 9451 ) ( 12649 )
Витрати на збут 080 ( 3195 ) ( 3422 )
Інші операційні витрати 090 ( 62 ) ( 134 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 1611 3533
- збиток 105 ( 0 ) ( 0 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 32 1
Інші доходи 130 0 0
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 ( 830 ) ( 701 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 813 2833
- збиток 175 ( 0 ) ( 0 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 556 ) ( 1435 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 257 1398
- збиток 195 ( 0 ) ( 0 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 257 1398
- збиток 225 ( 0 ) ( 0 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0


II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 405 634
Витрати на оплату праці 240 6318 9333
Відрахування на соціальні заходи 250 777 1027
Амортизація 260 602 682
Інші операційни витрати 270 4606 4529
Разом 280 12708 16205


III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 42251 42251
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 42251 42251
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 6.08 33.08
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 6.08 33.08
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

Примітки д/н
Керівник Огороднiйчук Олександр Степанович
Головний бухгалтер Довгаль Євгенiй МиколайовичЗвіт про рух грошових коштів за 2012 рік

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 56872 69587
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 225 0
Повернення авансів 030 0 85
Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 1 1
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Борників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 31 13
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 43979 60506
Авансів 095 287 0
Повернення авансів 100 0 91
Працівникам 105 6668 7281
Витрат на відрядження 110 0 0
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 1688 465
Зобов'язань з податку на прибуток 120 558 731
Відрахувань на соціальні заходи 125 878 919
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 1076 1438
Цільових внесків 140 0 0
Інші витрачання 145 0 126
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 1995 -1871
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 1995 -1871
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій 180 0 0
- необоротних активів 190 0 0
- майнових комплексів 200 0 0
Отримані:
- відсотки 210 0 0
- дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
- фінансових інвестицій 240 0 0
- необоротних активів 250 210 682
- майнових комплексів 260 0 0
Інші платежі 270 0 561
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -210 -1243
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -210 -1243
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 4150 6570
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 5800 3620
Сплачені дивіденди 350 0 0
Інші платежі 360 0 0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -1650 2950
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -1650 2950
Чистий рух коштів за звітній період 400 135 -164
Залишок коштів на початок року 410 344 508
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 479 344

Примітки д/н
Керівник Огороднiйчук Олександр Степанович
Головний бухгалтер Довгаль Євгенiй МиколайовичЗвіт про власний капітал
за 31.12.2012 р.

Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 423 0 0 0 8000 771 0 0 9194
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 423 0 0 0 8000 771 0 0 9194
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Використання дооцінки необоротних активів 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 257 0 0 257
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 1000 -1000 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплений акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 -3 0 0 -3
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 1000 -746 0 0 254
Залишок на кінець року 300 423 0 0 0 9000 25 0 0 9448

Примітки 1
Керівник Огороднiйчук Олександр Степанович
Головний бухгалтер Довгаль Євгенiй Миколайович
19----------------------------------------------------19
Примітки до річної фінансової звітності за 31.12.2012 р.
I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права користування майном 020 70 5 0 0 0 0 0 7 0 0 0 70 12
Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на об'єкти промислової властивості 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Авторське право та суміжні з ним права 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші нематеріальні активи 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом 080 70 5 0 0 0 0 0 7 0 0 0 70 12
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0


II. Основні засоби

Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 5249 1373 103 0 0 0 0 303 0 0 0 5352 1676 0 0 0 0
Машини та обладнання 130 2440 1450 75 0 0 0 0 161 0 0 0 2515 1611 0 0 0 0
Транспортні засоби 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 612 623 33 0 0 0 0 128 0 0 0 645 751 0 0 0 0
Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші основні засоби 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші необоротні матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом 260 8301 3446 211 0 0 0 0 592 0 0 0 8512 4038 0 0 0 0

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 0
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 0
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0


III. Капітальні інвестиції

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 0 0
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 210 0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300 0 0
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 0
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0
Інші 330 0 0
Разом 340 210 0

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0


IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
довгострокові поточні
1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства
350 0 0 0
дочірні підприємства 360 0 0 0
спільну діяльність 370 0 0 0
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств
380 0 4 0
акції 390 0 0 0
облігації 400 0 0 0
інші 410 0 0 0
Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 4 0

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 4
за справедливою вартістю (422) 0
за амортизованою вартістю (423) 0
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 0
за справедливою вартістю (425) 0
за амортизованою собівартістю (426) 0


V. Доходи і витрати

Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
440 516 0
Операційна курсова різниця 450 0 0
Реалізація інших оборотних активів 460 0 0
Штрафи, пені, неустойки 470 0 0
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення 480 0 0
Інші операційні доходи і витрати 490 0 62
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів
491 X 0
непродуктивні витрати і втрати 492 X 0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства
500 0 0
дочірні підприємства 510 0 0
спільну діяльність 520 0 0
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди
530 0 X
Проценти 540 X 830
Фінансова оренда активів 550 0 0
Інші фінансові доходи і витрати 560 32 0
Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій
570 0 0
Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0
Результат оцінки корисності 590 0 0
Неопераційна курсова різниця 600 0 0
Безоплатно одержані активи 610 0 X
Списання необоротних активів 620 X 0
Інші доходи і витрати 630 0 0

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0 %
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0


VI. Грошові кошти

Найменування показника Код рядка На кінець року
1 2 3
Каса 640 157
Поточний рахунок у банку 650 322
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 0
Грошові кошти в дорозі 670 0
Еквіваленти грошових коштів 680 0
Разом 690 479

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0


VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано використану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відрахування
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань 730 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
760 0 0 0 0 0 0 0
770 0 0 0 0 0 0 0
Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0
Разом 780 0 0 0 0 0 0 0


VIII. Запаси

Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації уцінка
1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 484 0 0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 0 0 0
Паливо 820 0 0 0
Тара і тарні матеріали 830 0 0 0
Будівельні матеріали 840 0 0 0
Запасні частини 850 0 0 0
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0
Поточні біологічні активи 870 0 0 0
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 0 0 0
Незавершене виробництво 890 0 0 0
Готова продукція 900 231 0 0
Товари 910 4268 0 0
Разом 920 4983 0 0

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 0
переданих у переробку (922) 0
оформлених в заставу (923) 0
переданих на комісію (924) 0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0
Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0


IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками не погашення
до 12 місяців від 12 до 18 місяців від 18 до 36 місяців
1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 3447 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 0 0 0 0

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0


X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0


XI. Будівельні контракти

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
Заборгованість на кінець звітного року:
- валова замовників 1120 0
- валова замовникам 1130 0
- з авансів отриманих 1140 0
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0


XII. Податок на прибуток

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 556
Відстрочені податкові активи:
- на початок звітного року 1220 0
- на кінець звітного року 1225 0
Відстрочені податкові зобов’язання:
- на початок звітного року 1230 0
- на кінець звітного року 1235 0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 556
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1241 556
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 0
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1251 0
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 0


XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 599
Використано за рік - усього 1310 210
в тому числі на:
- будівництво об’єктів 1311 0
- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 210
- з них машини та обладнання 1313 0
- придбання (створення) нематеріальних активів 1314 0
- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
1316 0
1317 0XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності Вигоди від відновлення корисності Залишок на кінець року Залишок на початок року Надійшло за рік Зміни вартості за рік Вибуло за рік Залишок на кінець року
первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні активи - усього
у тому числі:
1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поточні біологічні активи - усього
у тому числі:
1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) 0
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) 0
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) 0


XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього
у тому числі:
1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з них: пшениця 1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього
у тому числі:
1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з нього: великої рогатої худоби 1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

Керівник Огороднiйчук Олександр Степанович
Головний бухгалтер Довгаль Євгенiй Миколайович
20-----------------------------------------------------------------------------------20